หน้าหลัก home

ฐานข้อมูลศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

60

จำนวนสถานศึกษา

ดูรายละเอียด

38,310

จำนวนข้อมูลผู้เรียน

ดูรายละเอียด

20

จำนวนสถานศึกษาที่มีข้อมูลผู้เรียน

ดูรายละเอียด

1,313

จำนวนบุคลากรทางการศึกษา

ดูรายละเอียด

ความต้อการ/กำลังคน